Cookie beleid Apeldoornse Boys

De website van Apeldoornse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglementen

Huishoudelijk Regelement 2015 A.S.V. Apeldoornse Boys

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op éénendertig maart tweeduizend tien

                                                           

Naam en Zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Apeldoornse Sportvereniging “Apeldoornse Boys”. Zij is gevestigd te Apeldoorn. De kleuren van de vereniging zijn Rood en Geel. Het sporttenue bestaat uit rode broek, geel shirt met het Wapen van Apeldoorn en rode kousen met drie gele ringen.

Duur, Doel en Middelen
Artikel 2.
De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in artikel 2, 3 en 7 van de statuten.      

Leden
Artikel 3.
De vereniging bestaat uit:
1. spelende leden, te onderscheiden in:
     a. senioren
     b. junioren
     c. pupillen
2. niet-spelende leden;
3. leden van verdienste;
4. ere-leden.

Spelende Leden
Artikel 4.
1. Voetbal
Spelende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.
Pupillen zijn leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
Junioren zijn leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Voor de bepaling van de leeftijdscategorie wordt de peildatum volgens de reglementen van de KNVB gehanteerd, nu zijnde 1 januari van ieder kalenderjaar.

2. Darts          
Spelende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.
Aspiranten zijn leden die de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt.
Junioren zijn leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Voor de bepaling van de leeftijdscategorie wordt de peildatum volgens de reglementen van de NDB, nu zijnde 1 september van ieder kalenderjaar.

Niet Spelende Leden
Artikel 5.
Niet-spelende leden zijn zij, die niet gerechtigd zijn tot deelname aan trainingen of wedstrijden.

Ere-Leden en Leden van Verdienste
Artikel 6.
Ere-leden en leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen als zodanig zijn benoemd.

Donateurs en Sponsoren
Artikel 7.
Donateurs en Sponsoren zijn zij die de vereniging steunen met een financiële bijdrage. Zij zijn niet gerechtigd deel te nemen aan de trainingen, de wedstrijden of de vergaderingen.

Verkrijging van het Lidmaadschap
Artikel 8.
Aanvraag tot het lidmaatschap geschiedt door invulling van een door Het Bestuur ter beschikking te stellen formulier met vragenlijst. Het Bestuur kan eisen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettige vertegenwoordig(st)er nodig.
De secretaris maakt de toelating bekend op de wijze als door Het Bestuur is bepaald.
Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.
Ieder lid kan bezwaar maken tegen toelating binnen 14 dagen na publicatie.
Bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend, waarna Het Bestuur de aanvraag opnieuw gaat bekijken en beoordelen.
De Algemene Ledenvergadering kan bij afwijzing alsnog tot toelating besluiten.

Het Bestuur
Artikel 9.
Het bestuur bestaat uit maximaal 9 leden, te weten een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en uit bestuursleden, waarvan maximaal 2 minderjarigen deel uit kunnen maken
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van de vereniging.

Artikel 10.

 1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor een drie jaarlijks op te stellen Beleidsplan waarin de doelstellingen van de vereniging nader worden uitgewerkt. Het bestuur werkt op collegiale basis en stelt na verkiezing in onderling overleg voor elk bestuurslid de taak/functie vast.
  Het Dagelijks Bestuur wordt in functie gekozen.

 2. Het Bestuur stelt jaarlijks, in lijn met het Beleidsplan, een werkplan vast waarin per taakveld de prioriteiten voor het komende jaar worden vastgesteld. De bestuursleden belast met de specifieke taak doen hiertoe uiterlijk in de maand juni van elk jaar een voorstel aan het bestuur. Het werkplan wordt tevens voorzien van een begroting.

 3. Het Bestuur stelt jaarlijks de gewenste structuur van de vereniging vast om de doelstellingen optimaal te kunnen realiseren. Deze structuur zal jaarlijks worden uitgereikt aan alle coördinatoren en functionarissen.

De structuur is leidend voor het algemene functioneren van de vereniging     

Artikel 11.

 1. Het Bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies die ter uitvoering van het beleid ondersteuning verlenen. Elke commissie legt directe verantwoording af aan het bestuurslid dat belast is met een toegewezen taak of functie.

 2. Het Bestuur is bevoegd tot het benoemen van functionarissen die voor uitvoering van het beleid ondersteuning verlenen. De benoemde functionaris legt directe verantwoording af aan het bestuurslid dat belast is met de toegewezen taak of functie.

Commissies en Funcionarisen
Artikel 12.
Elke commissie kent een coördinator. De coördinator en leden van de commissie worden op voordracht van het verantwoordelijke bestuurslid, door Het Bestuur benoemd. De coördinator en de leden stellen onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid een reglement op waarin de taken en verantwoordelijkheden (functieomschrijvingen) nader worden omschreven en geregeld. Het reglement en de functieomschrijvingen dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Het Bestuur.

Artikel 13.
Elke functionaris is gehouden aan een functieomschrijving waarin de taken en verantwoordelijkheden op voordracht van het verantwoordelijke bestuurslid worden omschreven en geregeld. De functieomschrijving dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Het Bestuur.

Artikel 14.
De vereniging kent o.a. de volgende commissies;

 1. Adviescommissie voorzitter
 2. Commissie Financiën
 3. Commissie Technische Voetbalzaken
 4. Commissie Zaalvoetbal
 5. Commissie Vrouwenvoetbal
 6. Commissie Jeugdzaken
 7. Commissie Sponsorzaken
 8. Commissie Clubhuis
 9. Commissie Accommodatie
 10. Commissie Externe Zaken.
 11. Commissie Secretariaat
 12. Commissie Klaverjassen/Biljarten/Dart
 13. Commissie Recreatie en ontspanning senioren
 14. Ledencommissie
 15. Vertrouwenscommissie

Stemgerechtinde Leden
Artikel 15.
Spelende leden en niet-spelende leden zijn stemgerechtigd.
Ere-leden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem.

Bestuursvergadering
Artikel 16.
Bestuursvergaderingen worden, naar gelang de behoefte, doch minimaal éénmaal per maand belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

Vertrouwenscommissie
Artikel 17.
Het Bestuur benoemt een Vertrouwenscommissie.  Deze bestaat uit minimaal 1 lid.
Zij adviseert, begeleidt en vangt personen op die een klacht indienen in verband met ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenscommissie is alleen verantwoording verschuldigd aan het Het Bestuur.
Een en ander vast te leggen in een reglement.

Geschillencommissie
Artikel 18.
Het Bestuur benoemt een Geschillencommissie. Deze bestaat uit drie leden.
Zij adviseert Het Bestuur in zaken van ernstige meningsverschillen. Bij meningsverschillen zich houdende aan Artikel 17, lid 6 der Statuten.

Contributie
Artikel 19.
De contributie wordt jaarlijks op voorstel van Het Bestuur in overleg met de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Slotbepalingen
Artikel 20.
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist Het Bestuur.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, alsmede verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

De Algemene Ledenvergadering kan dispensatie verlenen voor bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd komende met de Statuten.

 

              

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!